Top
Image Alt

Rekrutacja

  /  Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia wzorów wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Piekoszów oraz wzoru zgłoszenia dziecka do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Piekoszów

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zmn.) Burmistrz miasta i gminy Piekoszów zarządza, co następuje:

§1.

1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Piekoszów, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Określa się wzór wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Piekoszów, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Piekoszów, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§2.Wykonanie zarządzenia poleca się dyrektorom zespołów placówek oświatowych i szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Piekoszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Rekrutacja do Klasy 1

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego

Skip to content