Top
Image Alt

Lepsza Szkoła

  /  Lepsza Szkoła

Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” jest realizowany pod patronatem i wg zasad opracowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, dla szkół będących członkami  klubu przedmiotowego GWO. W ramach programu realizowane są tzw. sesje oraz egzamin próbny dla uczniów klas ósmych.

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

 1. W ciągu roku szkolnego w klasach 4–8 nauczyciel przeprowadza trzy testy, które  zostały nazwane odpowiednio:
 • Sesja 1to test diagnozujący uczniów na początku roku szkolnego,
 • Sesja 2to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z pierwszego półrocza,
 • Sesja 3to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z całego roku.
 1. W określonych terminach nauczyciel wpisuje wyniki kolejnych sesji na stronie www.LS.gwo.pl
 2. Po upływie terminu wpisywania wyników każdej sesji nauczyciel zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

Raporty cykliczne zawierają analizę wyników po każdym teście

 • wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
 • informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
 • miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,

Raporty progresywne pokazują dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach:

 • dla poszczególnych uczniów,
 • dla całej klasy.

Raporty wieloletnie pokazują postępy uczniów od klasy 4 do klasy 8 rok po roku

 • dla poszczególnych uczniów,
 • dla całej klasy.
 1. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji szkoła otrzymuje certyfikat.

Próbny  egzaminie ósmoklasisty z matematyki ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności oraz sposobów ich rozwiązywania.

 1. Po wpisaniu wyników egzaminu generowany jest raport zbiorczy pokazujący osiągnięcia z całego egzaminu dla poszczególnych uczniów i dla całej klasy. Raport końcowy prezentuje wyniki w różnych ujęciach:
 1. rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
 2. wyniki szkoły na tle województwa i Polski (procentowy, staninowy oraz centylowy),
 3. poziom wykonania zadań dla klasy, szkoły i całej populacji,
 4. wyniki klasy,
 5. indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej.

Próbny test znacząco wpływa na wynik właściwego egzaminu:

 • mobilizuje do nauki,
 • przyzwyczaja do formuły egzaminu,
 • kształci dojrzałość,
 • uczy planowania,
 • pokazuje mocne i słabe strony,
 • pomaga w porę nadrobić zaległości.

Źródło // Opracowano na podstawie materiałów na stronie www.gwo.pl w zakładce LEPSZA SZKOŁA

Skip to content