Top
Image Alt

Projekt „Dla Ziemi, dla siebie”

  /  Projekt „Dla Ziemi, dla siebie”

Projekt realizowany jest w oparciu o wytyczne „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029”, przyjętego do realizacji uchwałą NR XXV/116/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r.

Głównym celem Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kieleckiego zgodnie z prawem polskim, dyrektywami unijnymi oraz aktami prawa miejscowego poprzez m.in.: zdobywanie wiedzy o przyrodzie i zainteresowanie jej pięknem, propagowanie działań zmierzających do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody, rozpowszechnianie problemów ekologicznych, wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przyrodą, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę naszej planety.

Formułując cele Programu, wzięto również pod uwagę możliwość edukowania starszego pokolenia za pośrednictwem dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest poprzez różne formy konkursów (plastyczny, fotograficzny), konferencje, spotkania, apele, lekcje tematyczne, wycieczki lokalne, zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminach poszczególnych konkursów.

Skip to content